چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

میزان برخورداری مدارس منطقه 6

میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی

در سال‌های اخیر، محققان و مدیران در بسیاری از سازمان‌ها، مخصوصاً سیستم‌های آموزشی، بر روی یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده تمرکز کرده‌اند که درنهایت باعث شده است سیستم‌های آموزشی سازمان یادگیرنده را به‌عنوان هدف در نظر بگیرند. بنابراین درک این موضوع که مدارس در راستای سازمان یادگیرنده متمایل شده است یا خیر، مهم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مدارس منطقه 6 تهران درزمینهٔ سازمان یادگیرنده است. در همین راستا، مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده (مدل‌های ذهنی، قابلیت‌های فردی، آرمان مشترک، نگرش سیستمی و یادگیری تیمی) موردبررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر ازنظر ماهیت تحقیق کمی، بر مبناي هدف تحقيق از نوع كاربردي، بر اساس زمان گردآوری داده‌ها، مقطعی و ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی - توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 700 نفر از معلمان مدارس در منطقه 6 تهران بود. نمونه آماری از طریق فرمول کوکران 248 نفر به دست آمد. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای و تصادفی ساده بود. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه (پرسشنامه استاندارد، 1999) استفاده گردید. با توجه به اینکه پرسشنامه استاندارد بود از روایی لازم برخوردار بود و همچنین ازنظر اساتید مربوطه نیز برای تأیید روایی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه 0.880 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمعیت شناختی از جدول فراوانی و نمودار و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19 استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که مؤلفه مدل‌های ذهنی در سطح مطلوب (بالاتر از میانگین)، مؤلفه‌های آرمان مشترک و یادگیری تیمی در سطح متوسط (نزدیک به میانگین) و مؤلفه‌های قابلیت فردی و تفکر سیستمی در سطح نامطلوب (پایین­تر از میانگین) هستند. درمجموع، سازمان یادگیرنده در سطح متوسط ارزیابی شد.

  • مشخصات کتاب
  • نویسنده: بهشته رحيم زاده قاسم آباد سفلي
  • مترجم : ندارد
  • نوبت چاپ : نمونه پژوهی
  • موضوع : میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی
  • كد كتاب : ‏‫ ‬‭978-622-00-1526-0‬‬‬‬‬‬‬
  • جلد : 1
  • ناشر : انشارات اندیشمند
  • تاریخ درج : ۱۳۹۷-۰۸-۲۹
محبوب ترین کتاب ها
میزان برخورداری مدارس منطقه 6 تهران از یادگیری سازمانی
میزان برخورداری مدارس منطقه 6
بررسی زیرساخت‌های صنعت مکانیزه استان مازندران و ارائه راهکار برای بهبود آن
زیر ساخت های صنعت مکانیزه
تاثیرات مشاوره گروهی بر حل مسائل اجتماعی و بلوغ عاطفی بر اساس رویکرد لازاروس
تاثیرات مشاوره گروهی
آخرین اخبار
پرفروشترین کتاب
Sustainable development in Urban planning for future cities
Sustainable development in Urban planning for future cities
پربازدیدترین کتاب
اصول و مباني شهرسازي
اصول و مباني شهرسازي