چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

سلامت اداری

چاپ کتاب: سلامت اداری

سلامت گاهی در معنا و مفهوم تندرستی به کار می­رود. اما بیش از آنکه سلامت با مفهوم تندرستی مورد توجه قرار گیرد، در معنای متضاد فساد به کار می­رود. لغت­نامه وبستر تعریف و تشریحی که از سلامت ارائه شده است بدین شرح است: پایبندی زیاد به کدهای اخلاقی، ارزش­های ویژه و ... و مترادف با فاسد نبودن. سلامت بیش از فقط رعایت کردن قواعد و قوانین است. قانون حدی پایین­تر و یک نقطه عزیمت اخلاقی حداقلی را تدارک می­بیند. خط­مشی سلامت ترکیبی از سرکوب و پیشگیری را ایجاب می­کند. از یک طرف یک سازمان باید اقداماتی را اگر که کار کنش به نحو نامناسبی عمل کنند انجام دهد (سرکوب) و از طرف دیگر، باید همه کار را برای تغییر وسوسه­هایی انجام دهد که می­توانند سبب شوند خدمت گزاره­های مدنی به نحو نامناسبی عمل کنند (پیشگیری). تقدم باید به پیشگیری داده شود. نه فقط پیشگیری موثرتر است بلکه با در نظر گرفتن همه جوانب، سرمایه­گذاری بسیاری وقت­ها کمتر از هزینه ترمیم آسیب­های ایجاد شده از رفتار نامناسب است. سلامت اداری یک واقعیت اجتماعی است که برآیند کنش­ها و واکنش­های مجموع کارکنان سازمان است. سازمان سالم، سازمانی است که در مبادله اطلاعات مورد اعتماد است، دارای قابلیت انعطاف و خلاقیت برای ایجاد تغییرات لازم ب