چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

مراحل صحافی کتاب و انواع آن

سفارش صحافی و چاپ کتاب – صحافی کتاب چیست؟

سفارش صحافی و چاپ کتاب از اقداماتی است که در مراحل نهایی پروسه چاپ یک کتاب انجام می شود . در این بخش به مراحل صحافی کتاب و انواع آن خواهیم پرداخت.

ترکیب بندی

نویسنده سفارش صحافی و چاپ کتاب خود را به انتشارات و یا چاپخانه می سپارد. عمل تا کردن، ترتیب گذاری فرم های چاپ شده و برش کتاب، صحافی می گویند. این عمل به منظور افزایش مقاومت کتاب، مدت نگهداری و زیبایی آن انجام می شود. صحافی کتاب دارای سه مرحلی است.

در مرحله اول که ترکیب بندی نام دارد، صفحات کتاب به ترتیب شماره کنار یکدیگر قرار می گیرند. این مرحله در چهار قسمت انجام م شود. قسمت اول تا کردن است. عمل تا کردن با دست یا ماشین صورت می گیرد. ورقه های بزرگ چاپی باید به صورتی تا شوند که صفحات به ترتیب پشت سر یکدیگر قرار گیرند. این ورق های تاخورده معمولا مضربی از چهار هستند.

قسمت بعدی لت گذاری نام دارد. منظور از لت گذاری، قرار دادن بعضی صفحات مخصوص مانند نقشه یا تصاویر در این صفحات فرم است. این کار به وسیله دست انجام می شود.

سپس نوبت به مرتب کردن می رسد. کنار هم قرار دادن فرم ها به منظور به دنبال هم قرار گرفتن صفحات را مرتب کردن می گویند. پس از مرتب کردن نوبت به دوختن می رسد. ته هر فرم به دیگری دوخته می شود. این کار به دو روش ته دوزی و کناره دوزی انجام می شود. البته کتاب های ارزان را ته دوزی نمی کنند و اغلب آن ها را به وسیله ته چسب صحافی می کنند.