چاپ کتاب

انتشارات اندیشمند

چاپ کتاب خود را به ما بسپارید

چاپ کتاب به نام شما – روند چاپ کتاب

برای برخی از افراد که قصد چاپ کتاب دارند این سوال پیش می آید که آیا می توان تمام روند چاپ کتاب را به انتشارات واگذار کرد؟ و آیا در این صورت کتاب با نام نویسنده چاپ خواهد شد؟ در این بخش به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

چاپ کتاب، دغدغه دانشجویان و اساتید

این روزها بسیاری از اساتید و دانشجویان دغدغه چاپ کتاب دارند. زیرا این کار امتیازات زیادی را از لحاظ علمی و شغلی برای آن ها به دنبال خواهد داشت. اغلب این افراد تازه کار هستند و تجربه ای در این زمینه ندارند و ترجیح می دهند چاپ کتاب خود را به یک انتشارات مطمئن بسپارند تا آن ها را در روند چاپ یاری کرده و در نهایت کتاب با نام آن ها به چاپ برسد. اغلب این دانشجویان و اساتید نیز به دنبال چاپ کتاب از پایان نامه خود و یا اندوخته های خود در سال های تدریس هستند و زمان یا تجربه کافی برای سامان دهی به مطالب خود را ندارند. انتشارات زرین اندیشمند شما را در این زمینه یاری خواهد کرد و چاپ کتاب به نام شما صورت خواهد گرفت. زیرا مطالب متعلق به شما هستند و چاپ کتاب به نام فرد دیگر، سرقت علمی به حساب می آید.